JellyFish

ซื้อเลย! JELLYFISH ผู้หญิง : (ค้นพบสินค้า 35 ชิ้น)

 • Multi Strap Wedge Sandals 30% OFF JellyFish Multi Strap Wedge Sandals 199 THB ขณะนี้ 139 THB ไซส์ 36 37 38 39 40
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH72VJRTH-318224":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH72VJRTH-318225":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH72VJRTH-318226":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH72VJRTH-318227":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH72VJRTH-318228":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"}}}
 • Multi Strap Wedge Sandals 30% OFF JellyFish Multi Strap Wedge Sandals 199 THB ขณะนี้ 139 THB ไซส์ 36 37 38 39 40
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH70VJTTH-318234":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH70VJTTH-318235":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH70VJTTH-318236":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH70VJTTH-318237":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH70VJTTH-318238":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"}}}
 • Diamond Leaf Flip Flops 30% OFF JellyFish Diamond Leaf Flip Flops 199 THB ขณะนี้ 139 THB ไซส์ 36 37 38 39 40
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH80ZBNTH-327589":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH80ZBNTH-327590":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH80ZBNTH-327591":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH80ZBNTH-327592":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH80ZBNTH-327593":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"}}}
 • Dazzling Beam Wedges 30% OFF JellyFish Dazzling Beam Wedges 249 THB ขณะนี้ 174 THB ไซส์ 36 37 38 39 40
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH74VJPTH-318214":{"price":"249","special_price":"174","saving_percentage":"30%"},"JE147SH74VJPTH-318215":{"price":"249","special_price":"174","saving_percentage":"30%"},"JE147SH74VJPTH-318216":{"price":"249","special_price":"174","saving_percentage":"30%"},"JE147SH74VJPTH-318217":{"price":"249","special_price":"174","saving_percentage":"30%"},"JE147SH74VJPTH-318218":{"price":"249","special_price":"174","saving_percentage":"30%"}}}
 • Multi Strap Wedge Sandals 30% OFF JellyFish Multi Strap Wedge Sandals 199 THB ขณะนี้ 139 THB ไซส์ 36 37 38 39 40
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH71VJSTH-318229":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH71VJSTH-318230":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH71VJSTH-318231":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH71VJSTH-318232":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH71VJSTH-318233":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"}}}
 • Dual Droplets Diamond Flip Flops 30% OFF JellyFish Dual Droplets Diamond Flip Flops 199 THB ขณะนี้ 139 THB ไซส์ 36 37 38 39 40
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH67VJWTH-318249":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH67VJWTH-318250":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH67VJWTH-318251":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH67VJWTH-318252":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH67VJWTH-318253":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"}}}
 • Dual Droplets Diamond Flip Flops 30% OFF JellyFish Dual Droplets Diamond Flip Flops 199 THB ขณะนี้ 139 THB ไซส์ 36 37 39 40
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH66VJXTH-318254":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH66VJXTH-318255":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH66VJXTH-318256":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH66VJXTH-318257":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH66VJXTH-318258":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"}}}
 • Diamond Leaf Flip Flops 30% OFF JellyFish Diamond Leaf Flip Flops 199 THB ขณะนี้ 139 THB ไซส์ 36 37 38 40
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH78ZBPTH-327599":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH78ZBPTH-327600":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH78ZBPTH-327601":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH78ZBPTH-327602":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH78ZBPTH-327603":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"}}}
 • Diamond Leaf Flip Flops 40% OFF JellyFish Diamond Leaf Flip Flops 199 THB ขณะนี้ 119 THB ไซส์ 37 38 39 40
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH81ZBMTH-327584":{"price":"199","special_price":"119","saving_percentage":"40%"},"JE147SH81ZBMTH-327585":{"price":"199","special_price":"119","saving_percentage":"40%"},"JE147SH81ZBMTH-327586":{"price":"199","special_price":"119","saving_percentage":"40%"},"JE147SH81ZBMTH-327587":{"price":"199","special_price":"119","saving_percentage":"40%"},"JE147SH81ZBMTH-327588":{"price":"199","special_price":"119","saving_percentage":"40%"}}}
 • Diamond Leaf Flip Flops 30% OFF JellyFish Diamond Leaf Flip Flops 199 THB ขณะนี้ 139 THB ไซส์ 37 38 39 40
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH79ZBOTH-327594":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH79ZBOTH-327595":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH79ZBOTH-327596":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH79ZBOTH-327597":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH79ZBOTH-327598":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"}}}
 • All in One Strap Wedges 10% OFF JellyFish All in One Strap Wedges 199 THB ขณะนี้ 179 THB ไซส์ 37 38 39 40
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH63VKATH-318269":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH63VKATH-318270":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH63VKATH-318271":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH63VKATH-318272":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH63VKATH-318273":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"}}}
 • รองเท้าแตะคีบ Diamond Mask 10% OFF JellyFish รองเท้าแตะคีบ Diamond Mask 199 THB ขณะนี้ 179 THB ไซส์ 37 39 40
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH91ZBCTH-327531":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH91ZBCTH-327532":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH91ZBCTH-327533":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH91ZBCTH-327534":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH91ZBCTH-327535":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"}}}
 • All in One Strap Wedges JellyFish All in One Strap Wedges 280 THB
  ไซส์ 37 38 39
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH64VJZTH-318264":{"price":"280","special_price":null,"saving_percentage":null},"JE147SH64VJZTH-318265":{"price":"280","special_price":null,"saving_percentage":null},"JE147SH64VJZTH-318266":{"price":"280","special_price":null,"saving_percentage":null},"JE147SH64VJZTH-318267":{"price":"280","special_price":null,"saving_percentage":null},"JE147SH64VJZTH-318268":{"price":"280","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Pilla Pin Flip Flops 10% OFF JellyFish Pilla Pin Flip Flops 199 THB ขณะนี้ 179 THB ไซส์ 36 39
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH60VKDTH-318284":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH60VKDTH-318285":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH60VKDTH-318286":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH60VKDTH-318287":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH60VKDTH-318288":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"}}}
 • Diamond Leaf Flip Flops 30% OFF JellyFish Diamond Leaf Flip Flops 199 THB ขณะนี้ 139 THB ไซส์ 36 37 40
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH82ZBLTH-327579":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH82ZBLTH-327580":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH82ZBLTH-327581":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH82ZBLTH-327582":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"},"JE147SH82ZBLTH-327583":{"price":"199","special_price":"139","saving_percentage":"30%"}}}
 • Leyya Daimond Flip Flops 10% OFF JellyFish Leyya Daimond Flip Flops 199 THB ขณะนี้ 179 THB ไซส์ 36 38 39
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH83WBOTH-257919":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH83WBOTH-257920":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH83WBOTH-257921":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH83WBOTH-257922":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH83WBOTH-257923":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH83WBOTH-318295":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"}}}
 • Genet Flat Sandals 10% OFF JellyFish Genet Flat Sandals 149 THB ขณะนี้ 134 THB ไซส์ 36 39
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH55IYITH-228533":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"},"JE147SH55IYITH-228534":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"},"JE147SH55IYITH-228535":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"},"JE147SH55IYITH-228536":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"},"JE147SH55IYITH-228537":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"},"JE147SH55IYITH-228538":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"}}}
 • Dual Droplets Diamond Flip Flops 50% OFF JellyFish Dual Droplets Diamond Flip Flops 250 THB ขณะนี้ 125 THB ไซส์ 36 37 38 39
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH65VJYTH-318259":{"price":"250","special_price":"125","saving_percentage":"50%"},"JE147SH65VJYTH-318260":{"price":"250","special_price":"125","saving_percentage":"50%"},"JE147SH65VJYTH-318261":{"price":"250","special_price":"125","saving_percentage":"50%"},"JE147SH65VJYTH-318262":{"price":"250","special_price":"125","saving_percentage":"50%"},"JE147SH65VJYTH-318263":{"price":"250","special_price":"125","saving_percentage":"50%"}}}
 • Dual Droplets Diamond Flip Flops 10% OFF JellyFish Dual Droplets Diamond Flip Flops 199 THB ขณะนี้ 179 THB ไซส์ 36 37
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH68VJVTH-318244":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH68VJVTH-318245":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH68VJVTH-318246":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH68VJVTH-318247":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH68VJVTH-318248":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"}}}
 • Infinity Diamond Flip Flops 10% OFF JellyFish Infinity Diamond Flip Flops 199 THB ขณะนี้ 179 THB ไซส์ 37 40
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH92ZBBTH-327526":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH92ZBBTH-327527":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH92ZBBTH-327528":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH92ZBBTH-327529":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH92ZBBTH-327530":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"}}}
 • Node Rubber Flip Flops 10% OFF JellyFish Node Rubber Flip Flops 299 THB ขณะนี้ 269 THB ไซส์ 37 38
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH09ZAKTH-327455":{"price":"299","special_price":"269","saving_percentage":"10%"},"JE147SH09ZAKTH-327456":{"price":"299","special_price":"269","saving_percentage":"10%"},"JE147SH09ZAKTH-327457":{"price":"299","special_price":"269","saving_percentage":"10%"},"JE147SH09ZAKTH-327458":{"price":"299","special_price":"269","saving_percentage":"10%"},"JE147SH09ZAKTH-327459":{"price":"299","special_price":"269","saving_percentage":"10%"},"JE147SH09ZAKTH-327460":{"price":"299","special_price":"269","saving_percentage":"10%"}}}
 • Genet Flat Sandals 10% OFF JellyFish Genet Flat Sandals 149 THB ขณะนี้ 134 THB ไซส์ 36 37
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH54IYJTH-228539":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"},"JE147SH54IYJTH-228540":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"},"JE147SH54IYJTH-228541":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"},"JE147SH54IYJTH-228542":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"},"JE147SH54IYJTH-228543":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"},"JE147SH54IYJTH-228544":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"}}}
 • Jelly Prickle Loafers 10% OFF JellyFish Jelly Prickle Loafers 149 THB ขณะนี้ 134 THB ไซส์ 40
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH35XUQTH-323484":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"},"JE147SH35XUQTH-323485":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"},"JE147SH35XUQTH-323486":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"},"JE147SH35XUQTH-323487":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"},"JE147SH35XUQTH-323488":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"}}}
 • Dual Droplets Diamond Flip Flops 10% OFF JellyFish Dual Droplets Diamond Flip Flops 199 THB ขณะนี้ 179 THB ไซส์ 40
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH69VJUTH-318239":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH69VJUTH-318240":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH69VJUTH-318241":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH69VJUTH-318242":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH69VJUTH-318243":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"}}}
 • Round Diamond Studded Flip Flops 10% OFF JellyFish Round Diamond Studded Flip Flops 199 THB ขณะนี้ 179 THB ไซส์ 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH00ZATTH-327486":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH00ZATTH-327487":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH00ZATTH-327488":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH00ZATTH-327489":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH00ZATTH-327490":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"}}}
 • All in One Strap Wedges 10% OFF JellyFish All in One Strap Wedges 199 THB ขณะนี้ 179 THB ไซส์ 40
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH62VKBTH-318274":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH62VKBTH-318275":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH62VKBTH-318276":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH62VKBTH-318277":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH62VKBTH-318278":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"}}}
 • Node Rubber Flip Flops 20% OFF JellyFish Node Rubber Flip Flops 299 THB ขณะนี้ 239 THB ไซส์ 38 40
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH08ZALTH-327461":{"price":"299","special_price":"239","saving_percentage":"20%"},"JE147SH08ZALTH-327462":{"price":"299","special_price":"239","saving_percentage":"20%"},"JE147SH08ZALTH-327463":{"price":"299","special_price":"239","saving_percentage":"20%"},"JE147SH08ZALTH-327464":{"price":"299","special_price":"239","saving_percentage":"20%"},"JE147SH08ZALTH-327465":{"price":"299","special_price":"239","saving_percentage":"20%"},"JE147SH08ZALTH-327466":{"price":"299","special_price":"239","saving_percentage":"20%"}}}
 • รองเท้าส้นแบน Jelly Oval 10% OFF JellyFish รองเท้าส้นแบน Jelly Oval 199 THB ขณะนี้ 179 THB ไซส์ 39
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH85ZBITH-327562":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH85ZBITH-327563":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH85ZBITH-327564":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH85ZBITH-327565":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH85ZBITH-327566":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"}}}
 • Node Rubber Flip Flops 10% OFF JellyFish Node Rubber Flip Flops 299 THB ขณะนี้ 269 THB ไซส์ 38
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH06ZANTH-327473":{"price":"299","special_price":"269","saving_percentage":"10%"},"JE147SH06ZANTH-327474":{"price":"299","special_price":"269","saving_percentage":"10%"},"JE147SH06ZANTH-327475":{"price":"299","special_price":"269","saving_percentage":"10%"},"JE147SH06ZANTH-327476":{"price":"299","special_price":"269","saving_percentage":"10%"},"JE147SH06ZANTH-327477":{"price":"299","special_price":"269","saving_percentage":"10%"},"JE147SH06ZANTH-327478":{"price":"299","special_price":"269","saving_percentage":"10%"}}}
 • รองเท้าส้นแบน Jelly Triangle 10% OFF JellyFish รองเท้าส้นแบน Jelly Triangle 199 THB ขณะนี้ 179 THB ไซส์ 38
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH86ZBHTH-327556":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH86ZBHTH-327557":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH86ZBHTH-327558":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH86ZBHTH-327559":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH86ZBHTH-327560":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH86ZBHTH-327561":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"}}}
 • Overlaped Bow Flip Flops 10% OFF JellyFish Overlaped Bow Flip Flops 199 THB ขณะนี้ 179 THB ไซส์ 37 39
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH77ZBQTH-327604":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH77ZBQTH-327605":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH77ZBQTH-327606":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH77ZBQTH-327607":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH77ZBQTH-327608":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"}}}
 • Delicated Low Ballets 10% OFF JellyFish Delicated Low Ballets 149 THB ขณะนี้ 134 THB ไซส์ 40 41
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH28XUXTH-323522":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"},"JE147SH28XUXTH-323523":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"},"JE147SH28XUXTH-323524":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"},"JE147SH28XUXTH-323525":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"},"JE147SH28XUXTH-323526":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"},"JE147SH28XUXTH-323527":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"}}}
 • Node Rubber Flip Flops 10% OFF JellyFish Node Rubber Flip Flops 299 THB ขณะนี้ 269 THB ไซส์ 40
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH10ZPTTH-329198":{"price":"299","special_price":"269","saving_percentage":"10%"},"JE147SH10ZPTTH-329199":{"price":"299","special_price":"269","saving_percentage":"10%"},"JE147SH10ZPTTH-329200":{"price":"299","special_price":"269","saving_percentage":"10%"}}}
 • Delicated Low Ballets 10% OFF JellyFish Delicated Low Ballets 149 THB ขณะนี้ 134 THB ไซส์ 40
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH29XUWTH-323516":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"},"JE147SH29XUWTH-323517":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"},"JE147SH29XUWTH-323518":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"},"JE147SH29XUWTH-323519":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"},"JE147SH29XUWTH-323520":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"},"JE147SH29XUWTH-323521":{"price":"149","special_price":"134","saving_percentage":"10%"}}}
 • Infinity Diamond Flip Flops 10% OFF JellyFish Infinity Diamond Flip Flops 199 THB ขณะนี้ 179 THB ไซส์ 37
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE147SH93ZBATH-327521":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH93ZBATH-327522":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH93ZBATH-327523":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH93ZBATH-327524":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"},"JE147SH93ZBATH-327525":{"price":"199","special_price":"179","saving_percentage":"10%"}}}

สดใส เปรี้ยว ซ่า ในแบบ JELLYFISH


หากจะพูดถึงเทรนด์แฟชั่นรองเท้าในยุคสมัยนี้ ที่เราเห็นๆกันอยู่บ่อยๆก็คือรองเท้าที่มีการผลิตมาจากวัสดุยางมีหลากสีสันทั้งแบบขุ่นและแบบใส กลายเป็นกระแสที่ฮอตฮิตไปแล้วในหลายๆประเทศ นอกจากจะมีให้เลือกหลายสีแล้วยังมีหลากหลายรูปแบบทั้งนี้เพื่อความสวยงามและการใช้สอยที่แตกต่างกันออกไป แต่ที่แน่ๆเลยก็คือวัสดุที่นำมาผลิตมีความแปลกใหม่จากในยุคแฟชั่นในสมัยก่อนๆนี้อย่างเห็นได้ชัด เพราะในปัจจุบันเทรนด์และกระแสแฟชั่นนั้นเป็นสิ่งที่สาวๆต้องคอยติดตามเรียกได้ว่าเกาะติดกระแสกันเลยทีเดียว อะไรที่ว่าแปลก อะไรที่ว่าแนว มักเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากเป็นอันดับต้นๆ และ Zalora ก็เล็งเห็นแล้วว่า JELLYFISH แบรนด์รองเท้าสุดเก๋ ที่มีไอเดีย ลูกเล่นและการดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ก็โดดเด่นเตะตาด้วยสีสันสวยสดใสถูกใจวัยรุ่นนั้นสามารถ สร้างความรู้สึกว่าฉันเป็นสาวที่ทันสมัยดูสดใส เปรี้ยว ซ่าได้จริงๆ

พบกับรองเท้าแตะผู้หญิงคุณภาพเยี่ยมจากแบรนด์ JellyFish


สำหรับคุณสาวๆคนรุ่นใหม่หัวใจทันสมัยที่ชื่นชอบการออกไปเดินเล่นนอกบ้าน หรือชอบการเดินช๊อปปิ้งแบบชิวๆ ที่กำลังมองหา <>รองเท้าแตะ ดีไซน์เท่ห์ๆโดนๆสักคู่หนึ่งอยู่แล้วละก็ ขอเชิญคุณสาวๆทุกท่านลองแวะมาทางนี้กันก่อนได้นะจร้า เพราะที่นี่เราได้ตั้งใจคัดสรรมาแต่ รองเท้าแตะผู้หญิง ที่เปี่ยมไปด้วยดีไซน์สวยและทันสมัย หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ นำมาให้คุณสาวๆลูกค้าขาประจำของเราได้ทดลองสัมผัสกันก่อนใครๆแน่นอนค่ะ ขอเชิญลูกค้าทุกท่านพบกับ รองเท้าส้นเตี้ย คุณภาพดีจากแบรนด์ผู้ผลิตรองเท้าแฟชั่นชื่อดังชั้นนำอย่างแบรนด์ JellyFish ซึ่งเรารับรองได้ว่าคุณสาวๆจะต้องรู้สึกประทับใจไปกับ รองเท้าส้นเตี้ยผู้หญิง ที่ดีไซน์สุดแสนจะทันสมัยอินเทรนด์ แถมสีสันและลวดลายของตัวรองเท้ายังเท่ห์โดนใจคุณหนุ่มๆกันแบบสุดๆอีกด้วย เมื่อลองได้สวมใส่แล้วคุณจะรู้สึกได้ว่า รองเท้าส้นแบน ของเรานั้นมีความสวยงามโดดเด่นไม่เหมือนใคร หรือคุณสาวๆไม่ต้องกังวลว่าจะไปซ้ำแบบของใครเข้าให้อย่างแน่นอนค่ะ เพราะเราได้บรรจงคัดสรรแต่ รองเท้าแตะสำหรับคุณผู้หญิงสวยๆน่ารักๆ ด้วยการออกแบบที่แสนจะทันสมัย แถมยังเก็บงานประกอบรองเท้าได้เนี๊ยบเรียบร้อยคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆ ได้นำมาไว้ให้เหล่าคุณลูกค้าสาวๆของเราได้เลือกซื้อเลือกช๊อปกันได้อย่างจุใจเพียงที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะ

มีทุกสิ่งครบทุกความต้องการของคุณที่ Zalora


ที่ Zalora เราได้ตั้งใจรวบรวมเอาแต่ รองเท้าแตะ คุณภาพชั้นดีจากทุกแบรนด์ชื่อดังชั้นนำอย่าง JellyFish ครบครันทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น รองเท้าส้นเตี้ย รองเท้ารัดส้น รองเท้าส้นแบน รองเท้าน่ารัก รองเท้าบัลเล่ต์ รองเท้าแตะผู้หญิง รองเท้าแตะรัดส้น รองเท้าแตะสวยๆ รองเท้าแตะมีส้น รองเท้าแตะส้นแบน ทุกแบบทุกขนาดและทุกเฉดสัน หรือแม้กระทั่ง รองเท้าแตะแฟชั่น ที่ทั้งสีสันสดใสและลวดลายสวยงามเป็นพิเศษ เอาอกเอาใจคุณลูกค้าสาวๆที่ต้องการสวมใส่รองเท้าแตะคู่ที่มีความสวยงามโดดเด่นได้เป็นอย่างดี สามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการของคุณ คุณสาวๆจะไม่พลาดทุกไอเท่มแฟชั่นสวยๆโดนๆ มาพบกับ รองเท้าส้นเตี้ยสำหรับผู้หญิง คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดที่คุณลูกค้าสาวๆเพิ่งได้อ่านเจอในนิตยสารแฟชั่นและ Gossip Stars ชื่อดัง หรือเห็นดาราหญิงคนโปรดสวมใส่ติดตัวไปออกงานโชว์ตัวหรือแสดงในละครเรื่องดังต่างๆ ที่เราได้ตั้งใจคัดสรรเอามาให้คุณลูกค้าสาวๆของเราโดยเฉพาะ พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับตัวคุณแล้วหรือยังค่ะ? เราพร้อมที่จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการค้นหารองเท้าแฟชั่นที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และบ่งบอกความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณ ขอเชิญคุณเข้ามาสัมผัสกับแฟชั่นสุดฮ๊อตเทรนด์ล่าสุดได้ที่นี่ เลือกซื้อเลือกช็อปกับเราได้ในขั้นตอนง่ายๆ และขอจงเตรียมตัวประหลาดใจได้ทุกๆสัปดาห์ เพราะเราจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านโดยเฉพาะ และที่สำคัญ สั่งซื้อสินค้ากับเราวันนี้ เรามีบริการจัดส่งสินค้าฟรีถึงหน้าประตูบ้านของคุณ ค่อยจ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้าครบถ้วน รวมถึง คุณสามารถชำะระเงินกับพนักงานส่งของเมื่อรับสินค้าได้ในทันที หรือจะเลือกชำระเงินด้วย Credit Card และ Paypal ก็ได้เหมือนกัน เรายินดีรับคืนสินค้าฟรีภายใน 30 วัน หากคุณลูกค้ามีข้อสงสังต้องการสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา สามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้า Customer Service ของเรามาได้ที่สายด่วน เบอร์โทรศัพท์ 1639 หรือทางอีเมล์ customer@zalora.co.th เรายินดีให้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน